Mon 05/22/2017 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Elmsford, HardballNY 4:00p 5:30p  >Spring Travel>Spring 2017 Travel > 14U Practice    PH 
5:30p 7:00p  >Spring Travel>Spring 2017 Travel > 13U Practice    PH 
Crossway 1 6:00p 7:30p  >Spring In-House League>SLL In-House League>Spring 2017 Atlantic> Muckdogs Practice    PH 
Crossway 3 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>3rd Grade> River Cats Game Muckdogs   PH 
Edgewood 2 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>3rd Grade> Blue Rocks Game Rockhounds   PH 
Fox Meadow 1 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>3rd Grade> Lugnuts Game River Dogs   PH 
Heathcote 2 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>3rd Grade> Hot Rods Game Raptors   PH 
 Tue 05/23/2017 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Crossway 1 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>Spring 2017 Atlantic> RiverDogs Game BlueClaws   PH 
Crossway 2 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>Spring 2017 Atlantic> TinCaps Game IronPigs   PH 
Crossway 3 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>Spring 2017 Atlantic> Muckdogs Game Scrappers   PH 
Fox Meadow 1 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>Spring 2017 Atlantic> Emeralds Game Hot Rods   JJ 
 Wed 05/24/2017 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Scarsdale, Batting Cages @ Supply1 4:00p 5:30p  >Spring Travel>Spring 2017 Travel > 11U Practice    PH 
5:30p 7:00p  >Spring Travel>Spring 2017 Travel > 12U  Practice    PH 
Crossway 2 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>Junior League> Muck Dogs Game HotRods   PH 
Crossway 3 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>Spring 2017 Pacific> Blue Rocks Game Lugnuts   JM 
Edgewood 2 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>Spring 2017 Pacific> Hot Rods Game Rattlers   DK 
Fox Meadow 1 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>Spring 2017 Pacific> Grasshoppers Game River Cats   AG 
Heathcote 2 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>Spring 2017 Pacific> Raptors Game Mudcats   KH 
Hyatt 1 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>Junior League> RiverDogs Game MudCats   PH 
 Thu 05/25/2017 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Scarsdale, Batting Cages @ Supply1 4:30p 6:00p  >Spring Travel>Spring 2017 Travel > 10U Practice    PH 
7:00p 7:45p  >Spring In-House League>SLL In-House League>Spring 2017 Atlantic> Muckdogs Practice    PH 
Edgewood 2 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>2nd Grade> Bees Game Threshers   PH 
Fox Meadow 1 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>2nd Grade> Grasshoppers Game Chasers   PH 
Heathcote 2 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>2nd Grade> Raptors Game Wahoos   PH 
Hyatt 1 4:00p 5:30p  >Spring Travel>Spring 2017 Travel > 13U Practice    PH 
5:30p 7:00p  >Spring Travel>Spring 2017 Travel > 14U Practice    PH 
Quaker Ridge Back 1 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>2nd Grade> RubberDucks Game Hooks   PH 
Quaker Ridge Front 1 6:00p 8:00p  >Spring In-House League>SLL In-House League>2nd Grade> Hot Rods Game Bats   PH 
 Fri 05/26/2017 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Crossway 3 4:00p 5:30p  >Spring Travel>Spring 2017 Travel > 11U Practice    PH 
Hyatt 1 4:30p 6:00p  >Spring Travel>Spring 2017 Travel > 10U Practice    PH